Reklamácia

Reklamácia nami predaného tovaru je vykonávaná podľa platných zákonov SR.

Všeobecné podmienky reklamácie:

Z riešením reklamácií sa môže kupujúci obrátiť buď priamo na servisnú sieť výrobcu, alebo na dodávateľa. Odporúčame pre najrýchlejšie vybavenie reklamácie reklamovať tovar priamo v autorizovanom servise.
 

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zistených závadách.

Všetky infrasauny a sauny sú určené výhradne pre použitie v domácnostiach, v žiadnom prípade nie sú určené pre komerčné používanie.


Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:

  1. Na e-mailovou adresu provozovatele. reklamacie@infrasauna-shop.sk
  2. Poštou na adresu provozovatele.
  3. Reklamačním formulářem výrobce doručeným na naši adresu nebo adresu servisního místa určeného výrobcem.
  4. Osobním doručením na adresu provozovatele nebo serviního místa a sepsáním reklamačního listu (nutno dohodnout předem).

Kupujúci je povinný predložiť:

  1. Číslo nákupného dokladu.
  2. Čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov.


Ak je pri výrobku originálny záručný list, môže ho autorizovaný servis vyžadovať.